Nudimo niz tečajeva za rad na visini prilagođenih za osposobljavanje radnika,   poslodavca i osoba koje vrše nadzor nad izvršenjem radova.

Rad na visini je definiran kao aktivnost povezana s radom u kojoj je pojedinac u opasnosti od pad a s jedne razine na drugu. Smatra se da osoba radi na visini ako radi na bilo kojem mjestu gdje bi, ako se ne poduzmu mjere zaštite, mogla pasti s udaljenosti koja bi mogla uzrokovati tjelesne ozljede.

Rad na visini obuhvaća poslove koji se obavljaju:

  • iznad razine tla
  • u blizini ruba otvora ili
    lomljive površine kroz koju se može propasti
  • na razini tla uz otvor u podu
    ili iskopu kanala u koji se može upasti

Propisi o radu na visini primjenjuju se na sve radove na visini gdje postoji rizik od pada koji može izazvati tjelesne ozljede.

Poslodavci moraju izbjegavati rad radnika na visini ako je to moguće. Korištenje opreme ili prilagodba
zadatka može vam pomoći da izbjegnete rad na visini.

Ako se rad na visini ne može izbjeći, vaš poslodavac mora:

§  procijeniti sve rizike;

§  planirati, organizirati i temeljito nadzirati rad i osigurati da se obavlja na siguran
način;

§  osigurati da su oni koji sudjeluju u radu (uključujući planiranje, organiziranje, nadzor i
izvođenje) kompetentni;

§  pobrinite se da radni prostor bude siguran i da ima, koliko je to moguće, značajke za sprječavanje
pada (kao što je ograda);

§  osigurati odgovarajuće mjere (kao što je korištenje postojećeg mjesta ili posla ili načina pristupa)
ili ako nije moguće, onda odgovarajuću opremu za sprječavanje padova – i
osigurati njihovu upotrebu, dajući prednost kolektivnim sustavima (kao što je
fizička barijera) gdje je to moguće i osobni sustavi (kao što je pojas) ako
nisu;

 

§  ako rizik od pada postoji, koristiti radnu opremu ili druge mjere za smanjenje udaljenosti i
posljedica bilo kakvog pada ako je moguće, a ako nije, osigurati dodatnu obuku
i/ili upute za sprječavanje rizika od pada;

Potreba za obukom  – padovi s visine predstavljaju najveći pojedinačni uzrok teških ozljeda i smrti na radnom mjestu. Poslodavac ima obvezu urediti radno mjesto na način koji osigurava rad bez povećanih opasnosti, a radnike osposobiti za siguran način rada. 

Tužba  – Ozljeda na radu koju je radnik pretrpio obavljajući poslove za poslodavca, poslodavac za nju odgovara po načelu objektivne odgovornosti. Poslodavac je dužan radniku namiriti štetu nastalu ozljedom na radu. Ukoliko ne provodi mjere zaštite od pada, poslodavac može odgovarati prekršajno i krivično.

Moduli

No post found